ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ชู Government Access Channel เดินตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลผลักดันประเทศไปสู่ Digital Thailand

วันที่ : 26 มกราคม 2559
3,525 อ่าน
EGA จึงได้พัฒนาโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.govchannel.go.th ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA กล่าวถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งมีการแบ่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 1. การเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์สำหรับให้บริการประชาชน - เว็บไซต์ Info.go.th ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการสำหรับเป็นคู่มือประชาชนในการติดต่อรับบริการจากภาครัฐ - เว็บไซต์ egov.go.th แหล่งรวมเว็บไซต์ภาครัฐจำนวน 2,574 เว็บไซต์ จาก 454 หน่วยงาน - เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่มีจำนวน 420 ชุดข้อมูล จาก 58 หน่วยงาน ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลความจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากภาครัฐ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐผ่าน www.govchannel.go.th ได้ 2. ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Government Application Center (GAC) สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store หรือ Google Play ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันภาครัฐให้กับประชาชน 3. ให้บริการสำหรับด้านประชาชนที่ไม่สะดวกที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ก็มีการพัฒนาช่องทางให้บริการผ่าน Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และอุปกรณ์ Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ภาครัฐ ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Services) สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลภาครัฐไปยังประชาชน ทั้งนี้ในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th ดร.ศักดิ์ เปิดเผยว่า “เป็นจุดเริ่มการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถแนะนำได้ว่าอยากจะได้แอปพลิเคชัน หรือข้อมูลและบริการต่างๆ อย่างไร เพื่อให้ภาครัฐสามารถพัฒนาบริการได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เมื่อการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น ก็จะเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Thailand ให้เป็นความจริงได้ในที่สุด" ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งโลก ดังนั้นการพัฒนา Digital Government หรือ รัฐบาลดิจิทัล จึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภาครัฐไปถึงประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้เฉพาะบุคคลอย่างสมบูรณ์ นี่คือจุดมุ่งหมายของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ Digital Thailand โดยมีรัฐบาลเป็นองค์ประกอบหลักในการผลักดัน (ข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
หมวดหมู่ : Not specify the category
Embed
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER