ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

การยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร

3 กันยายน 2561 10:27:38
20109
วันที่ : 3 กันยายน 2561 10:27:38 | 20109 อ่าน

 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

การที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะสามารถดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” ได้นั้น “บุคลากร” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ

 

Mindset และ Characteristics ของบุคลากรในยุคดิจิทัล

 

 

 

สพร. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ HR Vision และภาพยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร. (DGA HR Strategy) ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561–2565)  ดังต่อไปนี้

 

HR VISION

เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง สพร. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มีสมรรถนะในการปรับปรุงตัว มุ่งสร้างนวัตกรรม และส่งมอบคุณค่า 

Make DGA agile, innovative, value-based

and continuous learning organization

 

ภาพยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร. (DGA HR Strategy)

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพร.ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

 

ส่วนที่ 1 : กลยุทธ์หลัก (Strategic Focus)

               Smart Workplace

จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวและสร้างสุข มีการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ พนักงานมีโอกาสในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ โดย สพร.ให้ความสำคัญในเรื่ององค์รวมของความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) สุขภาพจิตดี (Mental Health) และมีความก้าวหน้าตามความสนใจของแต่ละคน (Self Achievement)

 

              ✔ Smart Leader

พัฒนาผู้นำ สพร. ในทุกระดับให้เป็น “ผู้นำองค์กร” (Enterprise Leaders) ที่มีสามารถกำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจน และถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับได้อย่างดี ตัดสินใจทันต่อเวลาบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้ทีมทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

✔ Smart Workforce

พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะและทักษะที่จำเป็นอื่นๆ ที่จะทำให้สามารถจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ ตลอดจนข้อมูลที่เหมาะสมในการหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

 

ส่วนที่ 2 : พื้นฐานสำคัญ (HR Foundation)

การดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์หลักดังกล่าวมา จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่สำคัญคือ การดำเนินงานแบบ Smart HR อันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้านได้แก่

 

              1. โครงสร้าง (HR Organization)

การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน HR แบบ HR Business Partner เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ สามารถทำหน้าที่เป็นคู่คิดทางกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้

               2. กระบวนการ (HR Processes)

กรอบและกระบวนการทำงานหลักๆ ของ HR ต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายนอก ภายในและความต้องการทางธุรกิจได้ เช่น กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้การจัดองค์กรที่มีสมรรถนะในการปรับตัวสูง (Agile Organization) เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง และประสบความสำเร็จ

               3. สมรรถนะ (HR Competency)

สมรรถนะของ HR เป็นกรอบซึ่งระบุความสามารถหลักที่ HR Professional จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การกำหนดสมรรถนะที่สนับสนุนบทบาท Digital HR  ตลอดจนการเปิดรับแนวทางการบริหารบุคลากรสมัยใหม่ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

               4. เทคโนโลยี (HR Technology)

การจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ ระบบหลักสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งงาน และโครงสร้างองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ เช่น ระบบสรรหา ระบบค่าตอบแทน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการเรียนรู้และพัฒนา เป็นต้น  นอกจากนี้ยังหมายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารภายใน การเปิดรับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER