ขนาดอักษร |
TH EN

คณะผู้บริหาร

30 เมษายน 2562 04:05:53
34197
วันที่ : 30 เมษายน 2562 04:05:53 | 34197 อ่าน

สพร. DGA

 

 

● นายศักดิ์ เสกขุนทด  ​

  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล (นว.)

● นางไอรดา เหลืองวิไล 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (พบ.)

● นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ 

  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

● นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล  

​  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล (พม.)

 

 

 

 

 

● นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร 

   ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (ขร.)

● นายชัชวาล ชิดชัยมงคล   

   ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร (ยศ.)

● นายอุสรา วิสารทานนท์    

​  ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ (ทป.)

● นายอาศิส อัญญะโพธิ์     

  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 (พด.)

  และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2 (พช.)

 

 

 

● นายพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา   

  ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ (ดต.)

● นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร 

  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ปบ.) 

● นายจุลพงศ์ ผลเงาะ     

  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

 

 

 

● นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล 

  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (อน.)

● นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์     

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง (บก.)

● นายสมหวัง สุนทรอุทัย

  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตส.)

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER