ขนาดอักษร |
TH EN

คณะผู้บริหาร

1 มีนาคม 2562 01:31:40
32717
วันที่ : 1 มีนาคม 2562 01:31:40 | 32717 อ่าน

สพร. DGA

 

 

 • นายศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
                       และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล (นว.)
 • นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
                   และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (พบ.)
 • นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
                        และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล (พม.)
 • นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

 • นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (ขร.)
 • นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร (ยศ.)
 • นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ (ทป.)
 • นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 (พด.
                        และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2 (พช.)

 

 

 

 • นายพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ (ดต.)
 • นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ปบ.) 
 • นายจุลพงศ์ ผลเงาะ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

 

 

 

 • นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (อน.)
 • นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง (บก.)
 • นายสมหวัง สุนทรอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตส.)

 

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER