ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

21 มกราคม 2564 05:21:14
45704
วันที่ : 21 มกราคม 2564 05:21:14 | 45704 อ่าน

สพร. DGA

 

 

 


ประธานกรรมการ
อยู่ระหว่างการสรรหา

 

 

 

 

นางกรรณิการ์ งามโสภี (อายุ 62 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
Mrs. Kannika Ngamsopee
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • อนุกรรมการ การเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร
 • กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัทรวมถึง บริษัท โรงพยาบาล Ar Yu ในประเทศพม่า

 

ประวัติการทำงาน  

 • 2544 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2543 Chair Financial officer / sithe pacific development lac
 • 2538 – 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2538 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เพเรกริน แอนด์ นิธิ จำกัด
 • 2536 – 2537 Service Vice President finance บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
 • 2525 – 2535 Vice President Financial Controller ธนาคารเชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : Master of Management , สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (อายุ 50 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)
Mr. Praphan Janwatthanaphong
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการทำงาน  

 • ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • พ.ย. 2534 – ธ.ค. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัญฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาตร์
 • Management of Manager (MOM) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศฮ่องกง
 • ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

นายภุชงค์ อุทโยภาศ (อายุ 54 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
 Mr. Putchong Uthayopas 
 Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน  

 • นายกสมาคม Computational Science and Engineering Association (ประเทศไทย) 2012-2016
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีศาลยุติธรรม
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • อนุกรรมการด้าน Enterprise Architecture ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของรัฐบาล
 • อนุกรรมการด้านบูรณาการข้อมูลรัฐสภาไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • กรรมการบริหารโครงการ e-science infrastructure consortium สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อนุกรรมการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ NECTEC
 • Key Opinion Leader of Thailand, ASEAN HPC Taskforce under the Committee on Science and Technology, ASEAN

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • อดีตผู้อำนวยการโครงการไทยกริดในปี 2549-2551 เป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการไทยกริดซึ่งเป็นโครงการแห่งชาติภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีระบบกริดที่ใช้งานได้ครอบคลุมกว่า 22 องค์กร
 • กรรมการสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลยุติธรรม ร่วมวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนพัฒนาการของระบบสารสนเทศในการพิจารณาคดี
 • อดีตนายกสมาคม Computational Science and Engineering 2012 – 2016 เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาของสาขาวิทยาการคำนวณของประเทศไทย
 • ประธานก่อตั้ง Digital University Forum ซึ่งเป็น Forum ของ CIO มหาวิทยาลัยไทย ในปัจจุบันมีสมาชิก 20 สถาบัน
 • ผลงานตีพิมพ์ 21 Journal, 142 Conference Proceedings (ถึงปี 2561) จากงานวิจัยด้าน HPC, Cloud computing, Cluster and Grid computing

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: Ph.D. Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
 • ปริญญาโท : M.Eng in Electrical Engineering (Digital Electronics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : M.S. in Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
 • ปริญญาตรี : B.Eng in Electrical Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา

 

 

 


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา

 

 

 

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (อายุ 57 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Ms. Ajarin Pattanapanchai
Board Member


ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
 • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
 • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
 • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • อนุกรรมการ การเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร
 • กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัทรวมถึงบริษัท โรงพยาบาล Ar Yu ในประเทศพม่า
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 24)

 


 

 

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ (อายุ 49 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Ms. Onfa Vejjajiva
Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ประวัติการทำงาน

 • มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • กุมภาพันธ์ 2560         รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
 • ตุลาคม 2558            ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • พฤศจิกายน 2557        ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 • เมษายน 2553            ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ประวัติการศึกษา  

 • Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
 • ปริญญาโท : Master of Science in Policy Economics,
 • ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A

 

 

 

 

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์  (อายุ 59 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

Mr. Sommai Lakananuruk
Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประวัติการทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3-4

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556 – 2557 กระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน ก.พ.

 

 

 

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (อายุ 53 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Mr. Narong Sirilertworakul
Board Member

 

ตำแหน่งงานหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ประวัติการทำงาน

 • โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2559)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2559)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2543-2546)
 • ผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2543)
 • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2536-2540)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) ขององค์กรเครือข่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (GYA: Global Young Academy)
 • อนุกรรมการธิการวิทยาศาสตร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • กรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะทำงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center : TCTTC)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
 • กรรมการบริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School

 

รางวัล

 • นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • เหรียญทอง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • นักเรียนเรียนดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ (อายุ 54 ปี)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
Mr. Supot Tiarawut
Board Member & Secretary

 

ตำแหน่งงานหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

ประวัติการทำงาน

 • 2561-2562   ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559-2560  ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557-2560  ผู้อำนวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program), คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555-2557  ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550-2554  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
 • 2538-2550  ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร, ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด,  กรรมการ บริษัท ทริปเปิล ทีโกลบอลเน็ท จำกัด, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2537-2538 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว 

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • กรรมการบริหารและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 • กรรมการ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: Doctor of Engineering (Electronic Engineering), The University of Tokyo  (2537)  
 • ปริญญาโท: Master of Engineering (Information and Computer Sciences), Toyohashi University of Technology  (2534)  
 • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ไฟฟ้าสื่อสาร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2531)  
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program(DCP) 195/2014, Finance for Non-Finance Directors (FND) 20/2005, How to Develop a Risk Management Plan HRP 12/2017
 • Certificate, PURC/World Bank Training Program on Utility Regulation and Strategy, USA (2008)
 • Certificate, ICT Development and Management Program, TEMIC, Canada  (2005)

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ สพร.

 

         มาตรา 19 คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 

          (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน

          (2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของสำนักงาน

          (3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้

               (ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว

               (ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน

               (ค) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่

               (ง) การกำหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

               (จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษ ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 34 (1) และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 34 (3) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการอื่นที่จำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง

               (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

               (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

               (ซ) การแต่งตั้ง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

               (ฌ) การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

               (ญ) การกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องหมายสำนักงาน

               (ฎ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการสนับสนุนหรือให้ทุนในการศึกษาวิจัย หรือดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

               (ฏ) การดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8

         (4) ให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

         (5) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

         (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

         ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (3) (ฉ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

         เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีแนวทางที่สอดคล้องกันหรือเป็นระบบเดียวกัน คณะกรรมการมีอำนาจเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือหน้าที่และอำนาจของสำนักงานต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการตามที่เห็นสมควร"

 

" ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 "

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER