ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

22 กันยายน 2563 12:40:27
39842
วันที่ : 22 กันยายน 2563 12:40:27 | 39842 อ่าน

สพร. DGA

 

 

 

 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (อายุ 61 ปี)
ประธานกรรมการ
Mr. Areepong Bhoocha-oom
Chairman

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการบริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มหาชน จำกัด
 • พ.ศ. 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทมหาชน จำกัด เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
 • พ.ศ. 2561 รองประธานกรรมการ เครือไทยโฮลดิ้ง
 • มิ.ย. 2557 – พ.ค. 2558 และ ต.ค. 2558 – ก.ย. 2560 ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • ก.ค. - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2558 และ พ.ค. – ก.ค. 2558 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ต.ค. 2553 – ก.ย. 2556 ปลัดกระทรวงการคลัง

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • 2559 – 2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2556 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2555 ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2553 – 2557 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2553 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2557 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2553 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2553 กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2551 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2552 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2550 กรรมการ บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2551 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2550 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2543 – 2550 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • 2542 – 2544 Secretariat to APEC – Privatization Forum
 • 2542 – 2545 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2542 Chairman of APEC – Privatization Forum
 • 2541 – 2542 กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
 • 2541 – 2542 กรรมการ บริษัท กรุงไทยบัตรเครดิต

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Finance), University of Missisippi, U.S.A.
 • ปริญญาโท  : M.A. (Finance), Marshall University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี : B.A. (International Business Management), Boston U.S.A.

 

 

 

 

นางกรรณิการ์ งามโสภี (อายุ 62 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
Miss Kannika Ngamsopee
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • อนุกรรมการ การเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร
 • กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัทรวมถึง บริษัท โรงพยาบาล Ar Yu ในประเทศพม่า

 

ประวัติการทำงาน  

 • 2544 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2543 Chair Financial officer / sithe pacific development lac
 • 2538 – 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2538 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เพเรกริน แอนด์ นิธิ จำกัด
 • 2536 – 2537 Service Vice President finance บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
 • 2525 – 2535 Vice President Financial Controller ธนาคารเชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : Master of Management , สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (อายุ 50 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)
Mr. Praphan Janwatthanaphong
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการทำงาน  

 • ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • พ.ย. 2534 – ธ.ค. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัญฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาตร์
 • Management of Manager (MOM) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศฮ่องกง
 • ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

นายภุชงค์ อุทโยภาศ (อายุ 54 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
 Mr. Putchong Uthayopas 
 Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน  

 • นายกสมาคม Computational Science and Engineering Association (ประเทศไทย) 2012-2016
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีศาลยุติธรรม
 • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • อนุกรรมการด้าน Enterprise Architecture ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของรัฐบาล
 • อนุกรรมการด้านบูรณาการข้อมูลรัฐสภาไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • กรรมการบริหารโครงการ e-science infrastructure consortium สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อนุกรรมการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ NECTEC
 • Key Opinion Leader of Thailand, ASEAN HPC Taskforce under the Committee on Science and Technology, ASEAN

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • อดีตผู้อำนวยการโครงการไทยกริดในปี 2549-2551 เป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการไทยกริดซึ่งเป็นโครงการแห่งชาติภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีระบบกริดที่ใช้งานได้ครอบคลุมกว่า 22 องค์กร
 • กรรมการสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลยุติธรรม ร่วมวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนพัฒนาการของระบบสารสนเทศในการพิจารณาคดี
 • อดีตนายกสมาคม Computational Science and Engineering 2012 – 2016 เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาของสาขาวิทยาการคำนวณของประเทศไทย
 • ประธานก่อตั้ง Digital University Forum ซึ่งเป็น Forum ของ CIO มหาวิทยาลัยไทย ในปัจจุบันมีสมาชิก 20 สถาบัน
 • ผลงานตีพิมพ์ 21 Journal, 142 Conference Proceedings (ถึงปี 2561) จากงานวิจัยด้าน HPC, Cloud computing, Cluster and Grid computing

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: Ph.D. Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
 • ปริญญาโท : M.Eng in Electrical Engineering (Digital Electronics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : M.S. in Computer Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
 • ปริญญาตรี : B.Eng in Electrical Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ (อายุ 59 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)
Mr. Somkid Jiranuntarat
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรกฎาคม 2562  ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • กันยายน 2562   กรรมการบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการทำงาน

 • 2561           ประธาน KASIKORN Business-Technology Group
 • 2559 – 2560 รองประธาน KASIKORN Business-Technology Group
 • 2555 – 2561 ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2556 – 2560 นายกสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2552 – 2558 CIO และ COO บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • 2545 – 2552 CIO บมจ.ธนาคารเอเชีย และ บมจ.ธนาคารยูโอบี
 • 2546 – 2549 กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • 2545 – 2546 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด
 • 2543 – 2545 CEO Settrade.com
 • 2537 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2533 – 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2528 – 2533 วิศวกรระบบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2524 – 2526 นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และ
               Master of Computer Science , Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

นายสราวุธ ปิติยาศักดิ์ (อายุ 51 ปี)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)
Mr.Saravuth Pitiyasak
Board Member

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

 • 2548 – 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์
 • 2540 – 2548 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ [คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่ 2/2561]
 • คณะทำงานเตรียมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 48/2561)
 • กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานกรรมการผลิตและบริหารชุดวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา
 • อดีตผู้แทนสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: Doctor of Legal Science (S.J.D.), University of Hong Kong, China
 • ปริญญาโท : Master of Laws (LL.M), University of Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.), มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (อายุ 57 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Ms. Ajarin Pattanapanchai
Board Member


ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
 • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
 • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
 • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • อนุกรรมการ การเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร
 • กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัทรวมถึงบริษัท โรงพยาบาล Ar Yu ในประเทศพม่า
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 24)

 


 

 

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ (อายุ 49 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Ms. Onfa Vejjajiva
Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ประวัติการทำงาน

 • มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • กุมภาพันธ์ 2560         รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
 • ตุลาคม 2558            ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • พฤศจิกายน 2557        ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 • เมษายน 2553            ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ประวัติการศึกษา  

 • Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
 • ปริญญาโท : Master of Science in Policy Economics,
 • ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A

 

 

 

 

 

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์  (อายุ 59 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

Mr. Sommai Lakananuruk
Board Member

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประวัติการทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
 • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3-4

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2556 – 2557 กระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน ก.พ.

 

 

 

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (อายุ 53 ปี)
กรรมการโดยตำแหน่ง

Mr. Narong Sirilertworakul
Board Member

 

ตำแหน่งงานหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ประวัติการทำงาน

 • โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2559)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2559)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2543-2546)
 • ผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2543)
 • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ. 2536-2540)

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) ขององค์กรเครือข่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (GYA: Global Young Academy)
 • อนุกรรมการธิการวิทยาศาสตร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • กรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะทำงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center : TCTTC)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
 • กรรมการบริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School

 

รางวัล

 • นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • เหรียญทอง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • นักเรียนเรียนดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ (อายุ 54 ปี)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
Mr. Supot Tiarawut
Board Member & Secretary

 

ตำแหน่งงานหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

ประวัติการทำงาน

 • 2561-2562   ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559-2560  ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557-2560  ผู้อำนวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program), คณะวิศวกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555-2557  ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550-2554  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
 • 2538-2550  ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร, ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด,  กรรมการ บริษัท ทริปเปิล ทีโกลบอลเน็ท จำกัด, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2537-2538 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว 

 

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

 • กรรมการบริหารและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 • กรรมการ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก: Doctor of Engineering (Electronic Engineering), The University of Tokyo  (2537)  
 • ปริญญาโท: Master of Engineering (Information and Computer Sciences), Toyohashi University of Technology  (2534)  
 • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ไฟฟ้าสื่อสาร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2531)  
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program(DCP) 195/2014, Finance for Non-Finance Directors (FND) 20/2005, How to Develop a Risk Management Plan HRP 12/2017
 • Certificate, PURC/World Bank Training Program on Utility Regulation and Strategy, USA (2008)
 • Certificate, ICT Development and Management Program, TEMIC, Canada  (2005)

 

 

---------------------------------------------------------------------
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสพร.


มาตรา 18 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
 

 1. กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 3. ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
 5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 6. ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรือ อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน
 7. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
 • การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
 • การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 • การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
 • การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

 

" ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2563 "

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER