ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ที่มาโครงการ

7 มกราคม 2563 03:34:36
9239
วันที่ : 7 มกราคม 2563 03:34:36 | 9239 อ่าน

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

 

         เมื่อภาครัฐเปลี่ยนผ่านสู่ยุคราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นประโยชน์การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์ผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และต่อมา ปี พ.ศ. 2560 คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การทำธุรกรรมกับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เร่งดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ” และ “การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)” เพื่อลดภาระประชาชนเมื่อต้องติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

 

          ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศของรัฐกว่า 80,000 จุดร่วมกันปักหมุด เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเริ่มต้นปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

 

โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ มีภาพรวมระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังนี้

 

 

          ลำดับต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งขยายผลตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งจากการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ ในระยะแรกพบว่า มี 20 กระทรวง 144 กรม (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) ที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว อาทิ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการปกครอง และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

          ทั้งนี้ มีอีกหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการขยายผลโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารอย่างต่อเนื่อง

 

 

          ลำดับต่อมาเมื่อส่วนราชการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ และตอบแบบสำรวจความพร้อมเรื่องการยกเลิกการขอรับสำเนาเอกสาร ได้มีการนำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดเป็น แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ให้ประชาชนดาวน์โหลดในช่วงปีใหม่ 2562 โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นช่องทางให้ประชาชนค้นหาพิกัดจุดให้บริการของภาครัฐและนำทางไปที่ตั้งหน่วยงาน ค้นหาคู่มือในการเข้าใช้บริการภาครัฐ รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบสถานะบริการที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได้ในแอปพลิเคชันเดียว

 

 

 

 

วีดีโอการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

วีดีโอรายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

MV เพลงเลิกสำเนา

 

 

 

คลิกดูรายชื่อ 60 หน่วยงานภาครัฐนำร่องยกเลิกสำเนาฯ

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER