ขนาดอักษร |
TH EN

GDX

7 พฤศจิกายน 2561 02:58:39
12942
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 02:58:39 | 12942 อ่าน

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)
สพร. DGA

ที่มาโครงการ

 

ตามยุทธศาสตร์ของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ การผลักดันให้เกิดการทำงานและการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเละการให้บริการประชาชน  หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้  เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เห็นชอบในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GDX ประกอบกับมติมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2561  มีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง “ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) เพื่อให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐ  
                         

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX ) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการจากภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และเมื่อภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้ ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไป


โดยในระยะแรกจะเริ่มนำร่องกับบริการภาครัฐที่มีการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร” และขยายผลไปสู่บริการยกเลิกเรียกขอเอกสารทะเบียนดิจิทัล/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
                          

  • เพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
  • เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ ในการเข้าถึงเอกสารทะเบียนเพื่อการทำธุรกรรมภาครัฐ
  • เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ลดขั้นตอนการทำธุรกรรมภาครัฐสำหรับประชาชน
  • เพื่อสนับสนุนการลดสำเนา เอกสารทะเบียนของหน่วยงานจากการร้องขอเพื่อทำประกอบการทำธุรกรรม              

 

 

การติดต่อขอรับบริการ (3 ขั้นตอนเริ่มใช้งาน)
                            

หน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้บริการ สามารถติดต่อ DGA Contact Center 02 6126060  หรือ อีเมล contact@dga.or.th  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยดีจีเอพร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานรวมถึงการอบรมการใช้งานแก่ผู้รับบริการ


1 ลงทะเบียนระบบ

  • ติดต่อ contact@dga.or.th เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (Admin) ทำการตั้งค่าระบบให้ (ระยะเวลา 1-2 วัน)
  • ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลที่มีในระบบ เช่น สนง.ทะเบียนราษฏร์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส่งข้อมูลการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ (Admin) (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของหน่วยงานเอง)
  • ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน (Organization Admin) เข้าลงทะเบียนใน gdx.dga.or.th และรอเจ้าหน้าที่ (Admin) ตรวจสอบ และอนุมัติ เปิดสิทธิเข้าใช้เมนูต่างๆ (ระยะเวลา 1-2 วัน)

 

2 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานระบบ (User) ลงทะเบียนใน gdx.dga.or.th และรอผู้ดูแลระบบหน่วยงานของท่านเอง (ในข้อ 1.3) ตรวจสอบและอนุมัติ เปิดสิทธิเข้าใช้เมนูต่างๆ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้ดูแลหน่วยงานดำเนินการ)

 

3 ติดตั้งโปรแกรม และเริ่มใช้งาน

 

คู่มือและวิธีการใช้งาน

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th         

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER