ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ปี 2559

18 กรกฎาคม 2561 05:20:39
7972
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 05:20:39 | 7972 อ่าน

โครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559

(Thailand e-Government Readiness Survey for Provincial Government Agencies 2016)  


 

ตามที่ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแผนหลักโดยมีภาครัฐเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การขับเคลื่อนดังกล่าวต้องดำเนินงานไปทั้งระบบ หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ

 

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. (ชื่อเดิมของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศในระดับจังหวัด ที่สามารถสะท้อนภาพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายระดับประเทศ โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำไปประกอบการจัดทำและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสม โดยโครงการนี้ประกอบด้วยการพัฒนากรอบการวัดระดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด และสำรวจสถานภาพความพร้อมฯ ที่เป็นอยู่ของหน่วยงาน

 

 

การสำรวจในปีแรกนี้ มีการกำหนดให้สำรวจทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯ โดยเลือกสำรวจจังหวัดละ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานตัวแทนที่สำคัญในการสะท้อนความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด

 

 

ขณะนี้ การสำรวจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สรอ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี ในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบการวัดระดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ กลับมาถึง ๔๖๖ หน่วยงาน จากหน่วยงานที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น ๕๓๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สรอ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้ง ๗ หน่วยงานดังกล่าวที่เราได้เชิญมาร่วมงานในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด และยังกรุณาส่งต่อและรวบรวมแบบสำรวจฯ จากหน่วยงานในจังหวัดให้อีกด้วย

 

 

การสำรวจครั้งนี้ประสบความสำเร็จลงได้ เพราะเกิดจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สรอ. ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลส่วนนี้ ในการนำไปใช้ในการวางแผน การจัดทำนโยบาย หรือการแนวทางการเพื่อยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานของท่าน โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การก้าวข้ามจากการดำเนินงานของภาครัฐแบบดั้งเดิม เข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อส่งต่อบริการให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ดังนี้

 

1. การยกระดับรัฐบาลท้องถิ่นสู่การเป็น Digital Government ตามนโยบาย Digital Thailand โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

2. แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดย นายรังสฤษฎ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

3. ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (ver.2)​

 

4. แบบสำรวจฯ สำหรับ 7 หน่วยงาน

แบบสำรวจฯ สำนักงานจังหวัด

แบบสำรวจฯ สำนักงานเกษตรจังหวัด 

แบบสำรวจฯ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด 

แบบสำรวจฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

แบบสำรวจฯ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

แบบสำรวจฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 

แบบสำรวจฯ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 

 

 

หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการสำรวจ กรุณาติดต่อ คุณนนทกร วชิระประสิทธิ์ บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5365 0822 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nontakorn@efffinity.co.th

 

อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นายธรรณพ  ศิริธรรมวิไล ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1845 1459 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thannop.sirithamwilai@ega.or.th

                      

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 986 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 890 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 945 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 888 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 892 ครั้ง
232 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 881 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 993 ครั้ง
229 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 927 ครั้ง
232 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 976 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 923 ครั้ง
229 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 963 ครั้ง
229 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 861 ครั้ง
232 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 937 ครั้ง
224 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 880 ครั้ง
233 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 863 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 940 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 950 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 861 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 977 ครั้ง
229 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 964 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 852 ครั้ง
224 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1004 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 947 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1058 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 898 ครั้ง
225 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 984 ครั้ง
234 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 871 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 891 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 884 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 978 ครั้ง
233 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 975 ครั้ง
235 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 864 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 862 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 948 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 938 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 891 ครั้ง
224 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 894 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 860 ครั้ง
224 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1018 ครั้ง
234 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 941 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 879 ครั้ง
233 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 870 ครั้ง
233 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 934 ครั้ง
234 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 948 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1017 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 884 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 892 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 944 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 891 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 945 ครั้ง
222 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 925 ครั้ง
225 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 770 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 762 ครั้ง
224 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 741 ครั้ง
238 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 770 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 806 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 759 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 800 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 796 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 730 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 748 ครั้ง
237 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 786 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 745 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 846 ครั้ง
222 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 804 ครั้ง
222 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 865 ครั้ง
233 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 751 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 713 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 730 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 859 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 725 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 905 ครั้ง
226 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 887 ครั้ง
228 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
227 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 924 ครั้ง
230 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 748 ครั้ง
229 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 845 ครั้ง
234 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1074 ครั้ง
864 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 1055 ครั้ง
937 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 971 ครั้ง
652 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 970 ครั้ง
651 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 956 ครั้ง
651 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 952 ครั้ง
655 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 963 ครั้ง
651 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 974 ครั้ง
651 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER