ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

24 กันยายน 2561 10:55:19
3643
วันที่ : 24 กันยายน 2561 10:55:19 | 3643 อ่าน

Job Purpose: 

      ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวองค์กร วางแผนการปฏิบัติงาน กำกับดูแล บริหารงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล และปรับแผนทั้งด้านงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันการนำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติให้บรรลุผล

Job Responsibilities:

 • นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทขององค์กรโดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์และติดตามผลงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร

 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐที่ตั้งไว้

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและงานการตลาด งานสื่อสารองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร
 • สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับ ดูแล กลั่นกรอง ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ

 • สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสพร. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของสพร. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมอบหมายงาย ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา

 Job Qualifications:

 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 12  ปี และประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 16 ปี 

ผู้สนใจสมารถส่งประวัติส่วนตั (Resume) มาได้ที่ E-Mail:chanudejh.sarhiphan@dga.or.th

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

  Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

                                  Human Resources Management Division                                                

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
Website : www.dga.or.th

    Enabling Complete & Secure e-Government

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER