ขนาดอักษร |
TH EN

(ผู้พัฒนาระบบ) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางขอบเขตการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

11 มีนาคม 2563 06:00:32
2586
วันที่ : 11 มีนาคม 2563 06:00:32 | 2586 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้พัฒนาระบบ) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

 

หลักการและเหตุผล

  ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. รับผิดชอบในการจัดให้มี บำรุงรักษา และพัฒนาระบบกลาง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

          เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สพร. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการกำหนดแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายประชาชน ขึ้นในเบื้องต้นแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลาง เพื่อให้สามารถใช้ในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้พัฒนาระบบต่อแนวทางและขอบเขตการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาใช้ประกอบในการกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิค และขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

 

เป้าหมายโครงการ

         จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิค และขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

 

กลุ่มเป้าหมาย          

ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ของประเทศไทยที่มีความต้องการพัฒนาระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน

 

 

 

* หมายเหตุ  สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ (จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 2563) คุณกนกศรี สมส่งกุล อีเมล kanoksri.somsongkul@dga.or.th 026126000 ext 85112 Mobile 08 1685 0007

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 11 มีนาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 238 ครั้ง
108 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มีนาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 260 ครั้ง
64 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มีนาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 310 ครั้ง
477 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER