ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปด้วยกัน สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565

23 มกราคม 2563 03:25:57
3467
วันที่ : 23 มกราคม 2563 03:25:57 | 3467 อ่าน

 

ร่วมพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปด้วยกัน

 

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565

 

จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

....................................................................................................

 

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 5 กำหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทราบด้วย 


           สพร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเรียนว่า บัดนี้ สพร. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ (ร่าง) แผนฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย สพร. เห็นควรให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2564 จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

       

-------------

 

 

 

 

 

👉👉   คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม   👈👈

 

   

   ** ทั้งนี้ ผลของแบบสอบถามจะถูกนำไปพิจารณาในการปรับปรุง (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 256" รวมถึงการจัดเตรียมการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำแผนงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565"

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 8 มกราคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 452 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 576 ครั้ง
15 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER