ขนาดอักษร |
TH EN

งาน Digital Government Awards 2019

30 ตุลาคม 2562 01:32:46
6385
วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 01:32:46 | 6385 อ่าน

 

Digital Government Awards 2019

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 13.00 น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

...........................................

 

--ผู้เข้าร่วมงาน--  คลิกที่นี่ 

 

 

 

**ผู้ที่ได้รับรางวัล**  คลิกที่นี่ 

 

 

          ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรจะมีข้อมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพการดำเนินงานและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาด้านดิจิทัล ต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานระดับนโยบายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเบื้องต้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการกำหนดนโยบายที่ถูกทิศทาง  สพร. จึงได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำไปประกอบการจัดทำและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจ เพื่อใช้ประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินด้านรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล เพื่อให้ผลการสำรวจสามารถสะท้อนภาพความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง และมีความน่าเชื่อถือ
  2. เพื่อสำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถสะท้อนปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวางแผน จัดทำนโยบาย วางมาตรการ และการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเหมาะสม
  3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนำไปใช้ เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประเทศไทยมีกรอบการสำรวจ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และแบบสำรวจระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถสะท้อนภาพรวมของความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศ สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
  2. ประเทศไทยมีผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพการดำเนินงานและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน

 

 

-----------

รูปภาพผู้บริหารที่ขึ้นรับรางวัล  ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 514 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 418 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
86 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER