ขนาดอักษร |
TH EN

(หน่วยงานภาครัฐ) ประชาสัมพันธ์ประชุมรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ....

13 พฤศจิกายน 2562 03:08:57
4856
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 03:08:57 | 4856 อ่าน

 

 

การรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ
(ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ....

 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

-----------------------

 

 

 

           ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงาน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการ และการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีควาสอดคล้องกัน และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลโดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสารธารณะที่หน่วยงานของรัฐ จัดทำและครอบครองในรูปแบบช่องทางดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบ การดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการ และนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ..... เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

          ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะพ.ศ. .... เพื่อบรรลุเป้าหมาย การให้บริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชานชน

 

<<คลิกแสดงความคิดเห็นที่นี่>>

 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 355 ครั้ง
181 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 416 ครั้ง
272 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 286 ครั้ง
587 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
119 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 140 ครั้ง
269 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER