ขนาดอักษร |
TH EN

งานสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒

25 กันยายน 2562 06:07:21
7349
วันที่ : 25 กันยายน 2562 06:07:21 | 7349 อ่าน

 

 

งานสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ

“พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Click

 

 

๑. หลักการและเหตุผล

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ก ลงวันที่๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

          ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งหมาย หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” อันจะนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

. วัตถุประสงค์

๒.๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำ “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๖๖๒” ไปปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ“พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒” ไปยังประชาชนทั่วไป

 

. รายละเอียดกิจกรรม

          งานสัมมนาและนิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยส่วนงานสัมมนามีรายละเอียดตามกำหนดการ และส่วนงานนิทรรศการมีแนวทางจัดทำบูธโดยจัดทำให้สามารถสื่อสารถึง “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒” ในรูปแบบที่ทันสมัย

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

 

๕. กลุ่มเป้าหมาย

   ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๖๐๐ ท่าน

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 คลิกเพิ่มเติมที่นี่

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 403 ครั้ง
99 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 607 ครั้ง
181 KB ดาวน์โหลด
138 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 กันยายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 476 ครั้ง
59 KB ดาวน์โหลด
9 MB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER