ขนาดอักษร |
TH EN

งานสัมมนา "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019) ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)"

4 มีนาคม 2562 02:26:08
6825
วันที่ : 4 มีนาคม 2562 02:26:08 | 6825 อ่าน

โครงการสัมมนางาน "วันข้อมูลเปิดสาธารณะ (International Open Data Day 2019) 

ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)"

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐

__________________________________

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน ตามไฟล์แนบด้านล่าง

***** หมายเหตุ : ทาง สพร. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ ตามประกาศเข้าร่วมงานฯ เท่านั้น *****


รายละเอียดงาน :

        เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ให้เผยแพร่สู่สังคม ดังนั้น Open and Connected Government จึงเป็นอีกแนวคิดของการดำเนินงานภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลือนเพื่อสร้างความเปิดเผย (Open) และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Connected) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนและการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน และดำเนินการผลักดันระบบข้อมูลภาครัฐ เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือที่เรียกว่า “Data Ecosystem”

      นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐนั้นนอกจากมีส่วนสำคัญในการสร้างความโปร่งใสแล้วนั้น ยังต้องคำนึงถึงกระบวนการ ซึ่งการทำงานอย่างโปร่งใสนั้นไม่เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ

      ดังนั้นกิจกรรมวันข้อมูลเปิดสาธารณะ หรือ International Open Data Day 2019 ภายใต้โครงการ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) ในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

       สำหรับในปี ๒๕๖๒ สพร. ได้ดำเนินการจัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” (International Open Data Day 2019) ภายใต้โครงการ “Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์

       ในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเบญจสิริ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ จนถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (รับสมัครจำนวนจำกัด) โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ทาง สพร. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมงานฯ เท่านั้น

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุชาดา จารณะ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๗๓๐๓

   

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 4 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 311 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 286 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 293 ครั้ง
394 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 381 ครั้ง
79 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 464 ครั้ง
121 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER