ขนาดอักษร |
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

9 ตุลาคม 2561 02:22:30
7424
วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 02:22:30 | 7424 อ่าน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม MAYFAIR Ballroom A ชั้น ๑๑ 

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

********** หมายเหตุ : ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่นำรถส่วนบุคคลมา สามารถจอดรถได้ที่ชั้น ๘-๙ 

ส่วนรถที่มีหลังสูง เช่น รถตู้สำนักงาน สามารถจอดรถได้ที่ ชั้น ๑๐ **********


คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


หลักการและเหตุผล

             ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สรอ. ก.พ.ร. และ ดศ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน นั้น

            ด้วยเหตุที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

           ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 833 ครั้ง
154 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 790 ครั้ง
438 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 772 ครั้ง
158 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 777 ครั้ง
222 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
596 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 924 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
112 KB ดาวน์โหลด
375 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 1066 ครั้ง
232 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER