ขนาดอักษร |
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

4 ตุลาคม 2560 11:06:03
12049
วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 11:06:03 | 12049 อ่าน

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

(Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

หลักการและเหตุผล

            จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

            ปัจจุบัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สรอ. จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

            วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้บริหารการเงินระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภาคเอกชน รวมประมาณ ๒๐๐ ท่าน

 

หมายเหตุ

  • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑ ท่านต่อหน่วยงาน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับได้ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th หรือส่งโทรสารไปที่หมายเลข ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๕ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

 

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปรีดา ชัยนาจิตร บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๔ ต่อ ๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 444 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 403 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 409 ครั้ง
17 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
15 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 528 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 411 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 705 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 683 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 655 ครั้ง
156 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 665 ครั้ง
107 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 550 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER