ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

6 พฤษภาคม 2558 11:40:34
1909
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 11:40:34 | 1909 อ่าน

โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 

๑.   หลักการและเหตุผล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกภาพและกลุ่มชุมชนผู้ใช้และผู้ ดำเนินการ


มีเป้าหมายเพื่อรองรับผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ จัดโครงการอบรมหลักสูตร IPv6 for e-Government เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้

 

๒.   วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ

๒.๒ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่หน่วยงานได้

๒.๓ เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้

๒.๔ เพื่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

๓.   คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

๓.๑ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๒ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเน็ตเวิร์คขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง IPv4 พอสมควร

 

การอบรมแบ่งเป็น ๕ รุ่น ดังนี้    

                     รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๑, ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

                     รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

                     รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

                     รุ่นที่ ๔ : วันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

                     รุ่นที่ ๕ : วันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                       

 

สถานที่จัดอบรม

ณ ห้องฝึกอบรม ๕ (๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

การสมัครลงทะเบียน

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ “http://ega.or.th/training/” ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๕ (คุณพรเพ็ญ บุษราธนกิจ)  E-mail: cst@ega.or.th

 

สมัครลงทะเบียน   รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๑, ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  (ปิดลงทะเบียน)

                        รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ปิดลงทะเบียน)

รุ่นที่ ๓ :   วันที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

รุ่นที่ ๔ : วันที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

รุ่นที่ ๕ : วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

            ประกาศรายชื่อผู้อบรมที่เว็บไซต์ “http://ega.or.th/training/175

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอบรมตามเอกสารแนบด้านล่าง)

 

หมายเหตุ

  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
  • ในกรณีที่ท่านมีรายชื่อประกาศการเข้าอบรมจากทาง สรอ. แล้ว หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามรุ่นและวันที่ลงทะเบียนได้ กรุณาแจ้งมาที่ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๕ (คุณพรเพ็ญ บุษราธนกิจ)  E-mail: cst@ega.or.th ภายใน ๕ วันก่อนเริ่มการอบรมของรุ่นที่ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นหน่วยงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณต่อไป
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 261 ครั้ง
81 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 235 ครั้ง
34 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 225 ครั้ง
153 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 225 ครั้ง
51 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 222 ครั้ง
53 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 236 ครั้ง
57 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 229 ครั้ง
50 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 210 ครั้ง
51 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER