ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ ๒๘

7 สิงหาคม 2560 04:11:24
5747
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 04:11:24 | 5747 อ่าน

 

 

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๒๘
(Chief Information Officer : CIO 28) 

อบรมระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๕ และ ๒๖ จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรอบการดำเนินงาน ๕ ด้าน ดังนี้

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
 • การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Soft Infrastructure)
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
 • การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
 • ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • และยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๑ – ๒๖
  • รุ่นที่ ๑ – ๒๔ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย สำนักงาน ก.พ.
  • รุ่นที่ ๒๕ – ๒๖ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๑-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cst@ega.or.th

 

หมายเหตุ

          ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 


ลงทะเบียน:   ผู้บริหารท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม CIO รุ่นที่ 28 โปรดติดต่อ 081 985 0471 หรือ 080 276 7779 (ศิริพร หรือ เอก)
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่
 

เรียน ท่านผู้บริหารผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร CIO รุ่นที่ 28

    กระทรวงไอซีที และ สรอ. ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนใจสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยในโอกาสนี้ กระทรวงไอซีทีจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้บริหารที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร CIO รุ่นที่ 28 ต่อไป และขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมในครั้งนี้ได้  กระทรวงไอซีที และ สรอ. หวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 552 ครั้ง
492 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 593 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 571 ครั้ง
922 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 582 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 610 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 589 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 551 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 600 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 589 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 579 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 547 ครั้ง
298 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 584 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 588 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 553 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 598 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 595 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 650 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 629 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 628 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
372 KB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 619 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มีนาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 664 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 648 ครั้ง
583 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
423 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 614 ครั้ง
306 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 663 ครั้ง
384 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER