ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Refreshment)

7 สิงหาคม 2560 04:12:18
5499
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 04:12:18 | 5499 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

 

ปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง

ณ  โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

ท่านผู้บริหารที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถือเป็น รายชื่อสำรอง โดยเจ้าหน้าที่จะประสานติดต่อกลับค่ะ

ห้องอบรม

วันที่ ๗ และ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง แคนนา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ออคิด

วันที่ ๒๓ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Executive 5

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ และสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนำไปสู่การยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


สรอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
  • รองหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไปเดิม) ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิ ผู้ตรวจราชการอธิบดี รองปลัด ปลัดกระทรวง

 

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน ๓๐ ท่าน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

 

หมายเหตุ

          ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 297 ครั้ง
656 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 280 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 276 ครั้ง
685 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 288 ครั้ง
21 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 307 ครั้ง
868 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 318 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 331 ครั้ง
118 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 ธันวาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 329 ครั้ง
300 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 343 ครั้ง
311 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 316 ครั้ง
164 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER