ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรม “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF : Data Governance Framework)

19 กรกฎาคม 2562 05:03:59
2370
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 05:03:59 | 2370 อ่าน

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ

(DGF : Data Governance Framework)จำนวน 5 รุ่น สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 

********** เปิดลงทะเบียนอบรม รุ่นที่ 2 ปิดรับลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62 **********

********* ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญแต่ละรุ่นตามไฟล์แนบด้านล่าง *********


1. ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้แทนจากหน่วยงาน ที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น

คลิกลงทะเบียน อบรมรุ่นที่ 2

คลิกดูรายชื่อ อบรมรุ่นที่ 2


2. หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ (หมายเหตุ : สพร. จะจัดส่งหนังสือเชิญให้ภายหลัง)


3. กำหนดการและผู้เข้าร่วมอบรม 

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

3.1) วันอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 09.00-16.00 น. (เต็มวัน)

Day 1 : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

Day 2 : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11

Day 3 : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5

หมายเหตุ : ท่านที่นำรถยนตร์มาสามารถจอดรถได้ที่ ชั้น 9 และนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถที่จุดลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (เต็มวัน) จำนวน 3 วัน คือ

1) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลในหน่วยงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จำนวน 1 ท่าน เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอ และตรวจสอบดูแลข้อมูล จำนวน 1 ท่าน เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือนักวิชาการสถิติ เป็นต้น

3) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางภายในหน่วยงาน จำนวน 1 ท่าน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักกฏหมาย 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหน่วยงาน ที่ได้รับหนังสือ/สิทธิ์ให้เข้าร่วมการอบรม ต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมด้วยตนเอง

โดยโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอบรมโปรแกรม ได้แก่  Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat (pdf)

 

3.2) วันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

วันอังคารที่ 24 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ครึ่งวัน)

ผู้เข้าร่วมวันนำเสนอผลงาน (ครึ่งวัน)

1) ผู้บริหารส่วนราชการที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงภาครัฐ (CDO) หรือ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่ายด้านยุทธศาสตร์ หรือผู้บริหารระดับสูงที่สนใจในหลักสูตร 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 5 รุ่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กราบขออภัยมา ณ ที่นี้


4. หากหน่วยงานนอกเหนือจากรายชื่อที่ได้รับหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองรายชื่อได้ที่นี่

คลิกลงทะเบียน ผู้ที่สนใจหลักสูตร

คลิกดูรายชื่อผู้สมัคร ที่สนใจหลักสูตร 


5. หลักการและเหตุผล 

   ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบกับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีความจำเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน โดยหนึ่งในมิติที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคือ มิติด้านข้อมูล ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) แต่ในการดำเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน นั่นคือ

  1. ปัญหาการค้นหาข้อมูล เช่น ข้อมูลกระจัดกระจายหลายแหล่ง ขาดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
  2. ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน
  3. ปัญหาการใช้งานข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน ไม่มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจน

 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการนำหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance มาเป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการด้านธรรมาภิบาล ดังมาตรา 8 บัญญัติไว้ว่า “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา ๗ (๒) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ... ”  

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายและข้อสั่งการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” โดยหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และการประยุกต์ใช้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน สามารถจัดกลุ่มของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางเพื่อใช้ในการกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล ทั้งการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน อีกทั้งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อไป

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 78 ครั้ง
988 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
164 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 50 ครั้ง
515 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
124 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER