ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

16 พฤษภาคม 2562 10:16:20
10537
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 10:16:20 | 10537 อ่าน

         

          การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

          ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดให้มีโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตรที่ 1     หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6 

                 อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

                 สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

                 รายละเอียดหลักสูตร

                 คลิกลงทะเบียน 

                 ประกาศรายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 21.03.61)

 

หลักสูตรที่ 2     หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

                  อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

                  สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าซี 9 ขึ้นไป 

                  รายละเอียดหลักสูตร

                       คลิกลงทะเบียน

                  ประกาศรายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 17.04.61)

                  

หลักสูตรที่ 3     หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (DTP)

                 อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

                 สำหรับผู้บริหารระดับอำนวยการขึ้นไป   

                 รายละเอียดหลักสูตร

                 คลิกลงทะเบียน

                 ประกาศรายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 14.05.62)

                  

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
667 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
440 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 106 ครั้ง
403 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มกราคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 240 ครั้ง
381 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 128 ครั้ง
328 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 94 ครั้ง
403 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 102 ครั้ง
319 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER