ขนาดอักษร |
TH EN

สมัครเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

28 ธันวาคม 2561 11:50:30
1581
วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 11:50:30 | 1581 อ่าน

สมัครเป็นเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ปิดรับการรับสมัคร

สำหรับหน่วยงานที่มีความสนใจสมัครเป็นเครือข่ายเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

หลักการและเหตุผล

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือการสร้างความพร้อมของบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะดิจิทัล เพื่อนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและนำไปสู่การยกระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น สพร. จึงได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) เพื่อดำเนินภารกิจหลัก ๒ ด้าน ได้แก่

  • การจัดทำมาตรฐานหลักสูตรในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับ“แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐” ที่เสนอโดย สำนักงาน ก.พ.
  • จัดการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมาตรฐานที่กำหนด 

เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ  จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานหลักสูตร จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจำนวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีจำนวนมากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมือเข้าร่วมในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาฯ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
624 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 129 ครั้ง
893 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 121 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER