ขนาดอักษร |
TH EN

การอบรมหัวข้อ “เจาะลึก พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0

28 พฤศจิกายน 2561 09:39:40
1879
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 09:39:40 | 1879 อ่าน

การอบรมหัวข้อ

“เจาะลึกพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0”

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม พระรามที่ 1 ชั้น 6 ห้อง FUNCTION SIX A

------------------------------------------------------

Click ลงทะเบียน
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

Click ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

 


กลุ่มเป้าหมาย   :  ผู้สื่อข่าวจำนวน 40 ท่าน

รายละะเอียดงาน :
    

         ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเมื่อวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ สพร. เสนอ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ กำหนดหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐพร้อมให้ยกเลิกการเรียกเอกสารผู้ค้ากับภาครัฐ ภายใน ๒ ปีในการนี้ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. สำหรับนำไปสื่อสารต่อประชาชน สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโปรดคุณวรารัฐ 02 612 6000 ต่อ 3406

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 193 ครั้ง
113 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 170 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 166 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 163 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER