ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8"

12 กรกฎาคม 2561 09:49:36
5691
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 09:49:36 | 5691 อ่าน

 

โครงการอบรมหลักสูตร

“นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘”

(e-Government Executive Program: e-GEP)

 


คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร


 

หลักการและเหตุผล

         การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน และจากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้

          สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

ระยะเวลาการอบรม

            จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมจำนวนการอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๕ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๒ ครั้ง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 

(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒. กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ครั้ง

(ณ โรงแรมต่างจังหวัด)

๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑ ครั้ง

๔. การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จำนวน ๑ ครั้ง

(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๕ ครั้ง)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม)

๑.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม)

๑.๓ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป

๑.๔ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑]

๒. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ ๑

๓. นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ พันตำรวจเอกขึ้นไป

[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]

๔. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๑. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนามสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๓ - ๐ – ๒๐๗๓๕ - ๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย ๗ วัน)

๒. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน

๒.๑ สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน

๒.๒ ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๒.๓ ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

๒.๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) ๑๓ หลัก

๓. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ ๒ มายัง e-mail: bda@ega.or.th

๔. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@ega.or.th

หรือ กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 593 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 582 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 606 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 635 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 611 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 681 ครั้ง
17 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 601 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 577 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
8 MB ดาวน์โหลด
646 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 718 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 665 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 671 ครั้ง
807 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 656 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER