ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen)

27 สิงหาคม 2560 09:05:31
3999
วันที่ : 27 สิงหาคม 2560 09:05:31 | 3999 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen)

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น)

 

 

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

 

 

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการนำเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรภาครัฐได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Digital Citizen เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่หน่วยงานประสงค์เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้ก้าวเข้าสู่องค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

รูปแบบการดำเนินงาน (ระยะเวลาและสถานที่)

  • การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การเสวนาร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในยุคดิจิทัล
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)
  • การอภิปรายกลุ่ม
  • อบรมจำนวน 7 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
  • สถานที่ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 27 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 444 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 366 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 346 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 345 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 387 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 377 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 479 ครั้ง
577 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 365 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 379 ครั้ง
15 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 448 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 425 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER