ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA

4 ตุลาคม 2559 09:13:19
7337
วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 09:13:19 | 7337 อ่าน

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)

ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

การจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆได้อย่างคุ้มค่า เช่น ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานด้านบุคลากร เป็นต้น  

 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดอบรมหลักสูตร“การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

๑. สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

 

๒. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ

 

๓. สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต้นสังกัดได้

 

๔. ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธ์ศาสตร์องค์กร หรือ ผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

  • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ

  • ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย ขึ้นไป

 

 

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

* ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ และ         นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

 

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 568 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 510 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 608 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 504 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 550 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 564 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 554 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 514 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 506 ครั้ง
12 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 530 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 529 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 510 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 577 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 492 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 485 ครั้ง
693 KB ดาวน์โหลด
528 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 564 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
11 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 557 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 553 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 655 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 615 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 639 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 สิงหาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 475 ครั้ง
129 KB ดาวน์โหลด
240 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 662 ครั้ง
216 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 651 ครั้ง
53 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER