ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 (e-Government Executive Program : e-GEP6)

22 กันยายน 2559 12:37:58
5487
วันที่ : 22 กันยายน 2559 12:37:58 | 5487 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖

(e-Government Executive Program : e-GEP)

 ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ภายใต้แนวทางการพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆของหน่วยงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

๑. แนวทางในการกำหนดนโยบายองค์กรในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ วิธีการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการยกระดับการบริหารงานและบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัล

 

๒. สามารถนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๓. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๔. แนวทางบริหารความเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ

 

๕. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรในแบบบูรณาการการให้บริการจากกรอบการจัดทำสถาปัตยกรรม (Enterprise Architecture)

 

๖. สามารถกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Government)

 

๗. เรียนรู้แนวคิด วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ต้นแบบและกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านการบริหารงานภาครัฐที่สอดคล้องกับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

๘. ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารหน่วยงานราชการที่ดำรง

  • ผู้อำนวยการระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๘ เดิม)  จนถึงผู้บริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม) ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า
  • ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น  (เทียบเท่า ซี ๘ และ ซี ๙ เดิม)

 

 

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

* ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ และ         นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

 

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
6 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
331 KB ดาวน์โหลด
807 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 382 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 352 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
615 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
4 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
10 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กันยายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 396 ครั้ง
263 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 409 ครั้ง
128 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 526 ครั้ง
54 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 มิถุนายน 2559 จำนวนการดาวน์โหลด : 557 ครั้ง
222 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER