ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ 25

25 มีนาคม 2558 03:08:15
5450
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 03:08:15 | 5450 อ่าน

โครงการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

 1. คลิก ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. ส่งหนังสือคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลและหนังสือแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง CIO ซึ่งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัด มาที่อีเมลล์: cst@ega.or.th

 

สถานที่อบรม

ณ ห้อง Kamolmart ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล

 

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับองค์กรก็ตาม แต่หลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยังขาดการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมักจะเป็นในลักษณะที่แต่ละหน่วยงาน ขององค์กรวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หน่วยงานของตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นหรือความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่คล้ายคลึง กัน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าว ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้การใช้สารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศเกิดความซ้ำซ้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ ขาดการบูรณาการ หลายองค์กรไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนที่สอด คล้องกับพันธกิจขององค์กร

 

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)” โดยรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศอีกด้วย

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น งานด้านกฎหมาย การปรับองค์กร การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
 • เพื่อให้ผู้เขารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ CIO (Chief Information Officer) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปแบบการดำเนินโครงการ

บรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่


ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • ยกระดับของผู้เข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการเรียนรู้นโยบายเพื่อการพัฒนางานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รับสมัครจำนวนรุ่นละประมาณ ๔๐ ท่าน 

 

หมายเหตุ:

 • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ CIO ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้

 

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 758 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 753 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 760 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
20 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 764 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 748 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 776 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 742 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
17 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 917 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 831 ครั้ง
380 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 867 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 819 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 842 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 780 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 799 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 839 ครั้ง
581 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 788 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 785 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 863 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 810 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 812 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 991 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 879 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 766 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 894 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 778 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 762 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 888 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 770 ครั้ง
830 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER