ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction)

3 สิงหาคม 2561 05:15:26
20045
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 05:15:26 | 20045 อ่าน

หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ

(Data Governance Framework Introduction)

สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

 

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Data Governance Framework Introduction

สามารถ Dowload ประกาศรายชื่อทั้ง 10 รุ่น ได้แล้วที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

 

********* (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเท่านั้น โดยแต่ละรอบไม่เกิน ๔๐ คน) ***********


 

ปิดลงทะเบียนอบรม

 


 

๑. ที่มาของโครงการ

 

      หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีบทบาทและพฤติกรรมเป็นผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงผลักดันให้เกิดการรับรู้ในด้านการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล อันส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล ทั้งการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน อีกทั้งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

๒.๒ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ

๒.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงผลักดัน ดำเนินการ และติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๒.๔ เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานได้

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้ที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information officer: CIO) ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภาครัฐที่สนใจ

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่อบรม

๔.๑ อบรมระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนรุ่น ๑๐ รุ่น ตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (ระยะเวลาอบรม ๓ ชั่วโมง) ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ : วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ : วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๔ : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๕ : วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๖ : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๗ : วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๘ : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๙ : วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๑๐ : วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔.๒ สถานที่อบรม : ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

 

๕. ผู้ประสานงาน

คุณนพดล แก้วคำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๗๓๐๖

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 816 ครั้ง
127 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 780 ครั้ง
125 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 775 ครั้ง
123 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 789 ครั้ง
129 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 750 ครั้ง
133 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 792 ครั้ง
124 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 779 ครั้ง
126 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 802 ครั้ง
128 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 791 ครั้ง
127 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 846 ครั้ง
127 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 1783 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER