ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

เปิดจิ๊กซอว์ประเทศไทยสู่รัฐบาลดิจิทัล

27 พฤษภาคม 2562 03:31:10
516
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 03:31:10 | 516 อ่าน

 

 

 

📣วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

🔍 Government Integration

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงาน เพื่อสามารถ

• เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์

• ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน

• ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

 

 

 

 

 

🔍 Smart Operations

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุน การปฏิบัติงานที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

• มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์

• มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)

 

 

 

 

 

🔍 Driven Transformation

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

 

 

 

 

 

🔍 Citizen-centric Services

การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูล ของประชาชน และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER