ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล มีดีอะไร

5 ตุลาคม 2561 05:13:13
848
วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 05:13:13 | 848 อ่าน

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี 3 หลักการใหญ่ๆ ได้แก่

 

1. การจัดทำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) โดยข้อมูลนั้นต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้สามารถชำระเงินทางดิจิทัลสำหรับการให้บริการของภาครัฐและมีระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล


2. การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) โดยมีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ ซึ่งมีแผนจะจัดตั้งขึ้นภายใน 2 ปี เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมีระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 


3. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) โดยให้เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Center) โดยเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

โดยร่าง พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ ส่วนกรณียกเลิกการเรียกเอกสารผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : พ.ร.บ.ดิจิทัล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER