ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development)

10 มีนาคม 2560 10:42:46
1835
วันที่ : 10 มีนาคม 2560 10:42:46 | 1835 อ่าน

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  (Digital Government Skill Development) เป็นความร่วมมือกัน 3 หน่วยงานระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดสถาบัน ถึงความสำคัญในการเร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในด้านทักษะดิจิทัล

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER