ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิธีเปิด ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

17 กันยายน 2558 12:11:24
3949
วันที่ : 17 กันยายน 2558 12:11:24 | 3949 อ่าน

พิธีเปิด ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

 

พิธีเปิด “ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเปิดงาน ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------------

ศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นั่นคือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
พระราชบัญญัตินี้ ถือเป็นการปฏิรูประบบราชการที่สำคัญ  ทำให้เกิด 
•    การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
•    การปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการให้มีความชัดเจน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา  
ดังนั้น ในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ  จึงได้กำหนดให้มีศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ สายด่วน Call Center  หมายเลข 1111 กด 22  ติดต่อโดยตรงบริเวณ  ชั้น  1  อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับความร่วมมือจาก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน 1111  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จะเป็นจุดรองรับ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และ
ให้คำปรึกษาให้กับประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ  ดังนี้
1) ให้คำปรึกษาในการติดต่องานอนุญาตของทางราชการ
2) ให้คำปรึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เมื่อได้รับบริการไม่เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875084425894533.1073741924.542226425847003&type=3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER