ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ จับมือ กรมปศุสัตว์ กรมการปกครอง ใช้ “จิน

19 พฤษภาคม 2558 04:19:37
769
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 04:19:37 | 769 อ่าน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์ ทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ กระทรวงมหาดไทย โดย นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง “ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร กับระบบงานกรมปศุสัตว์  ผ่านเครือข่าย GIN” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 

การลงนามดังกล่าวเป็นข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน และ ความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ว่าด้วยการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
 
สำหรับการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง EGA และ กรมปศุสัตว์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพโครงการดังกล่าว ซึ่ง EGA สนับสนุนการให้บริการที่เป็นพันธกิจหลัก ได้แก่ 
 
๑. บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) โดย EGA จะจัดให้มี Government Internet Gateway เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและการให้บริการผ่านเครือข่าย Internet สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ ระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกัน (Common Services) 
๒. โครงการการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info ในรูปแบบของ Web service
 
นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง จำนวน ๓ ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ
 
๑. การขอใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (BATCH PROCESSING) 
๒. การขอใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE)
๓. การขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
 
และลงนามกับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จำนวน ๑ ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ
 
๑. การใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  
๒. โครงการการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info ในรูปแบบของ Web service
 
ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น คือ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรและเป็นการยืนยันตัวเกษตรกรให้ตรง กับฐานข้อมูล เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ คือ
 
๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS : Thai Livestock Farmer Database System)
๒. จัดทำระบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์ (e-Service) ในส่วนการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ หรือระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)”
 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER