ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สวทช. ร่วมกับ มหิดล จับมือ EGA และองค์กรชั้นนำ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ สนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย

12 มิถุนายน 2558 11:27:19
1492
วันที่ : 12 มิถุนายน 2558 11:27:19 | 1492 อ่าน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) จับมือพันธมิตรภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของไทย ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรอบรม Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๓ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ รวมถึงการสนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีนั้น จะเป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและบริษัททางด้านไอ ทีของไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่จบการอบรมจากรุ่นที่ ๑ รวมจำนวน ๑๑ ท่าน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 
ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความพร้อมของบุคลากรไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud Computing นั้นยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งนับเป็น อุปสรรค์ใหญ่ที่องค์กรจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี Cloud เพื่อข้ามไปสู่โอกาสทางธุรกิจ  โดยมีแนวโน้มที่น่าสนใจของการสำรวจที่พบคือ แม้ปัจจุบันบริษัทหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะมีการใช้งาน Private Cloud เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า SMEs ก็ตาม แต่ปรากฏว่า SMEs มีแผนการใช้งาน Private Cloud ในอนาคตคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ถือเป็นแนวโน้มสำคัญที่วงการ Cloud Computing ในประเทศไทยไม่ควรมองข้าม โดยมี 5 ประเภทของ Software ที่องค์กรไทยต้องการใช้บริการแบบ SaaS Public Cloud ได้แก่ ระบบ E-mail, ระบบซอฟต์แวร์สร้างงานเอกสาร เช่น Office 365, ระบบพื้นที่เก็บข้อมูล เช่น Dropbox, ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) [ที่มา: ผลการสำรวจของสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เรื่อง “ความพร้อมด้าน Cloud ของหน่วยงานไทย” (Cloud Computing Readiness in Thailand 2014)] สวทช.จึงได้มอบหมายสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เข้าร่วมงานเพื่อจัดฝึกอบรมในหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists กับมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3     
 
รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการที่ตลาดการให้บริการคลาวด์ระดับโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากในปี 2014 โดยจากการวิจัยของ Technology Business Research ในวารสาร Computerworld ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ตลาด Hybrid Cloud เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2015 มีการประมาณการเติบโตถึง 50% ในขณะที่ตลาด Private Cloud อาจเติบโตถึง 35% และตลาด Public Cloud อาจเติบโตถึง 25% อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยของ Greythorn ซึ่งเป็นบริษัท Specialist IT Recruiter ชั้นนำนั้น พบว่า ในปี 2015 คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็น IT Skills set ที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลของการเติบโตของการให้บริการคลาวด์และการขาดแคลน IT Skills set ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งนี้   ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งาน เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน IT ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ กล่าวว่า อีจีเอ ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คลาวด์  ซึ่งหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists นี้ถือเป็นการตอบโจทย์ความร่วมมือดังกล่าวเป็นอย่างดี ทางอีจีเอจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือโดยในด้านวิชาการได้จัด หาบุคลากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์มาร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนทุนแก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้ก็จะให้การสนับสนุนทุนมากถึง 10 ทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 
นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรด้านคลาวด์คอมพิวติ้งซิป้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมาซิป้าเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในการเพิ่ม ศักยภาพของธุรกิจ และระบบธุรกรรมของทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐ  จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ ที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ 
 
โดยพันธมิตรภาคเอกชน คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจะเป็นการต่อยอดและขยายการสนับสนุนออกไปโดยในปีแรกได้สนับสนุนในเรื่อง ของสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งวิทยากร ตลอดจนการเข้าถึง Public Cloud หรือ Microsoft Azure ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับนัก พัฒนาของไทย สำหรับในปีที่สามนี้บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของการสอบเพื่อให้นักพัฒนาของไทยได้ใบรับรอง ทางด้าน Cloud Computing โดยที่ผู้ผ่านโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบด้วย ซึ่งใบรับรองนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อันเป็นเครื่องชี้วัดและแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2015
 
ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด กล่าวว่า “วีเอ็มแวร์  ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ช่วลไลเซชั่นและระบบคลาวด์ วีเอ็มแวร์ได้ผนวกเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นและคลาวด์  รวมถึงแนวปฏิบัติในการใช้งานจริงเข้าไว้ในหลักสูตร และเราหวังว่าการอบรมครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีให้มีทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโม บายล์ คลาวด์”
 
สำหรับ 2 พันธมิตรใหม่ อาทิ นายธนวัฒน์  สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่ามีโอกาสได้สนับสนุนทางหลักสูตรในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ด้าน Cloud Computing Technology ทั้งนี้ระบบที่ผู้เรียนใช้จะเป็นระบบที่ทันสมัยอยู่บนเทคโนโลยีที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน คือ Openstack และทางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี Cloud ไปปรับ ใช้ร่วมกับระบบต่างๆ ในองค์กร โดยอิงจากนวัตกรรมล่าสุดและที่อุตสาหกรรมกำลังจะผลิตในอนาคต ทำให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนระบบ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในด้าน Cloud Certificate ที่ได้รับการยอมรับจากสากล  บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้หลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรม ทางความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนได้สูงสุด
 
นายวิลเลี่ยม ตัน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ไมโคร กล่าวว่า การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Cloud Specialist  เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาคลาวด์ที่เติบโตขึ้นมากในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดทบุคลากรไม่ควรมองข้าม คือ การให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ บุคลากรจึงจำเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของระบบความปลอดภัยบนคลาวด์  และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้ โดยทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Trend Micro “DeepSecurity as a Service” ฟรี ให้กับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists ตลอดหลักสูตร และจะมีการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ด้วย  ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ที่ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 
สำหรับหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 3 นี้ จะเป็นการเรียนการสอนแบบสองภาษา เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาลงในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมุ่งเน้นการเตรียมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ โดยเนื้อหายังเข้มข้นไม่น้อยกว่าภาคภาษาอังกฤษในรุ่นที่ 1 และ 2 และใช้ระยะเวลาที่กระชับมากขึ้นเพียง 6 เดือน มุ่งหวังเพิ่มจำนวนของบุคลากรด้านไอทีที่มีความสนใจ ให้สามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากขึ้น  โดยจากการเปิดอบรมในรุ่นที่ 2 เมื่อช่วงกลางปี 57 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งบุคลากรเข้ามาอบรมจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน
 
โดยการเปิดรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม จนถึง 30 กรกฎาคม 2558  และมีกำหนดฝึกอบรมระหว่างสิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 (อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์) ภายในหลักสูตรมีการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะรับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 
Call Center: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทร 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082 โทรสาร: 0 2354 7333 E-mail: jarrussri.pak@mahidol.ac.th, หรือ http://www.NSTDAacademy.com/cloudhrd
 
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855426804526962.1073741864.542226425847003&type=3
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER