ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ จัดอบรมผู้บริหารภาครัฐ หลักสูตร E-Government Exchange Program รุ่น ๓ คลาวด์คอมพิวติ้ง

12 มิถุนายน 2558 01:31:52
450
วันที่ : 12 มิถุนายน 2558 01:31:52 | 450 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “e-Government Exchange Program” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing"

 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นในชื่อ “e-Government Exchange Program” รุ่นที่ ๓  เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing" พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cloud Computing

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ถึง ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน รวมจำนวน ๑๐ ครั้ง) แบ่งเป็น  การอบรมและดูงานภายในประเทศ จำนวน ๙ ครั้ง และ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ๑ ครั้ง โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งมีผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประมาณ ๑๘ ท่าน
 
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ นักบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขึ้น
 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนงานบริหารราชการ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลาย มิติ ทั้งความถูกต้องครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการตัดสินใจเชิงบริหารโดยข้อมูลที่มีการวิเคราะห์มาอย่างทัน เวลาย่อมส่งผลทำให้การบริหารงานราชการโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 
การอบรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมใน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการนำเทคโนโลยีของคลาวด์ คอมพิวติ้ง(Cloud Computing) มาเพื่อบูรณาการสารสนเทศในหน่วยงาน เป็นการลดการใช้งบประมาณภาครัฐ สรอ. จึงได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภารกิจของผู้บริหารที่สามารถนำไปประยุกต์ในองค์กรและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับวิทยากรกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเน้น ๓ เรื่องหลัก  คือ
 
เรื่องที่หนึ่ง: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ (ICT Development) (ICT Development)
เรื่องที่สอง: การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ (ICT Service) (ICT Service)
เรื่องที่สาม: การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (ICT Governance)Governance) Governance)
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855556124514030.1073741894.542226425847003&type=3
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER