ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี MOU ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ผนึกกำลังเดินหน้า “โครงการ สมาร์ทชลบุรี ท้องถิ่นดิจิทัล" ยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนโฉมกระบวนการทำงานบริการประชาชน และภาคธุรกิจในท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สู่การเป็น “ท้องถิ่น ดิจิทัลต้นแบบ"

12 ตุลาคม 2563 11:01:23
686
วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 11:01:23 | 686 อ่าน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอีก 11 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย และสมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ใน “โครงการ สมาร์ทชลบุรี” เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับกระบวนการทำงาน ในการให้บริการประชาชน และการบริหารงานหน่วยงานในท้องถิ่น ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานรัฐเพื่อส่งเสริมภาคบริการประชาชน และส่วนธุรกิจ ตลอดจนด้านการศึกษา วิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับพร้อมร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โครงการ สมาร์ทชลบุรี” นี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกับ 12 หน่วยงาน ที่มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี มาเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์  ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต ด้านพลังงานทางเลือก ด้านคมนาคมการจราจรและการขนส่ง ด้านการแพทย์และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและกระบวนการทำงานของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็น“ท้องถิ่นดิจิทัล” ต้นแบบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเสริมว่า ด้วยบทบาทที่สำคัญของ DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จากความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อมุ่งเป้าการสร้างเครือข่ายศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ DGA จะผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและผลักดันการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงในภาคธุรกิจให้สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดได้ เช่น การนำเทคโนโลยีไปใช้ด้านการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการกระจายรายได้ของวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในแต่ละภูมิภาคได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใต้นโยบายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่นที่มุ่งขยายผลสำเร็จของต้นแบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER