ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล ว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

26 สิงหาคม 2563 02:12:42
6214
วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 02:12:42 | 6214 อ่าน

 

 

 

 

คลิกเพื่อตอบแบบแสดงความคิดเห็น

 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยง เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยที่มาตรา 12 (2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำกระบวนการ หรือการดำเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องทำงานร่วมกันได้ ประกอบมาตรา 12 (4) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด

 

 

 

โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย ได้ดำเนินการร่าง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล ว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

 

 

 

Digital ID จะเปลี่ยนบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นกับประชาชนได้อย่างไร ?

ประเทศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี จากความสามารถในการปรับตัวของคนไทยทุกคน หน่วยงานรัฐจำเป็นที่จะต้องหาช่องทางอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ประชาชน เร่งรัดการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ติดต่อกันทางออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานรัฐจึงต้องมีการให้บริการออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยก่อนที่จะเข้าถึงบริการออนไลน์ ประชาชนต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการก่อน ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีการจัดทำขั้นตอน และวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจและตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย และ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน สร้างความมั่นใจและทำให้ประชาชนติดต่อกับภาครัฐทางออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

 

ดังนั้น หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับบริการภาครัฐ มีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นมา โดย คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ เนื่องจากความเห็นของทุกหน่วยงานมีความสำคัญเพื่อทำให้มาตรฐาน ฯ มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญให้ทุกท่านให้ความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล ว่าด้วย เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยสามารถตอบแบบแสดงความคิดเห็น กลับมาภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 

 

 

รับชม 🛑 LIVE การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ย้อนหลังคลิก 👇

 

 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 472 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 312 ครั้ง
138 KB ดาวน์โหลด
137 KB ดาวน์โหลด
1,021 KB ดาวน์โหลด
683 KB ดาวน์โหลด
336 KB ดาวน์โหลด
175 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 392 ครั้ง
10 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 395 ครั้ง
181 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER