ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

21 มกราคม 2563 04:40:38
586
วันที่ : 21 มกราคม 2563 04:40:38 | 586 อ่าน

 

 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีการบริหารงานและจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการภาครัฐ การพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานผ่านระบบดิจิทัล ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของภาครัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและโดยสะดวก รวมทั้งกำหนดหลักการเกี่ยวกับการรักษาวินัยการเงินการคลังไว้เป็นกรอบในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลไว้ด้วย ซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเมื่อมีการประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานของภาครัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมส่งแผนปฏิบัติงานหรือแผนงานดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ทราบด้วย

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประธานในการประชุมฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  DGA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำ “(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565” ขึ้น ภายใต้หลักคิดของรัฐบาลดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ทั้งยังมีการกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและธุรกิจ

 

 

 

 

 

โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

 

 • รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งแหล่งข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ
   
 • จัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ
  ที่เกี่ยวข้อง

   
 • จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
   
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์
   
 • นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
  ต่อคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน 4 ครั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุง (ร่าง) แผนดังกล่าว

   
 • นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีท่านรองนายกสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ DGA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

DGA จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาชนขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่าบขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล DGA ได้บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนงานบูรณาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และมี นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมตอบข้อซักถามในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ บรรยากาศในการประชุมได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นอย่างมาก ซึ่งทาง DGA จะได้นำไปปรับใช้ในร่างแผนฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทของประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 มกราคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 53 ครั้ง
24 MB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER