ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จัดประชุมหารือหน่วยงานของรัฐถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ '64

7 มกราคม 2563 05:55:39
512
วันที่ : 7 มกราคม 2563 05:55:39 | 512 อ่าน

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมหารือหน่วยงานของรัฐถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ DGA เป็นประธานในการประชุม และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 แผนงาน ซึ่งมีแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (แผนงานฯ) เป็นหนึ่งในแผนงานที่มีการบรรจุภายใต้งบประมาณดังกล่าว โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้แผนงานฯ ประสบผลสำเร็จ DGA จึงกำหนดให้มีการยกระดับหน่วยงานของรัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitization) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนงานฯ รวมทั้ง DGA ได้วางกรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการและกลไกการติดตามผลการดำเนินโครงการผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงของทุกกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและลดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการในภาพรวมนั้น 

 

 

 

 

 

DGA จึงได้เร่งดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ และเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER