ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก BSI Group 4 มาตรฐาน พร้อมเร่งนำประสบการณ์พัฒนาบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

5 มกราคม 2563 11:37:53
458
วันที่ : 5 มกราคม 2563 11:37:53 | 458 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน 2 ใบรับรอง โดย คุณไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ Client Manager และ Assurance บริษัท BSI Group (Thailand) Co., Ltd. ตามรอบการตรวจรับรองประจำปี 2562 ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งถูกปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบริการคลาวด์ Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) ซึ่งเป็นการตรวจรับรองรอบใหม่ (Recertification)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4 มาตรฐานสำหรับ 4 บริการดิจิทัลเด่นของ สพร. หรือ DGA คือ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud), เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat)  ได้แก่

 

- มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบริการคลาวด์ Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) สำหรับบริการ G-Cloud

 

- มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems – SMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

 

- มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems – ISMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

 

- มาตรฐาน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) สำหรับบริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai ซึ่ง DGA เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับ

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ DGA เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)” จึงมุ่งพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER