ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA นำคณะสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสนง.เลขาธิการวุฒิสภาผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 กันยายน 2562 04:37:41
472
วันที่ : 4 กันยายน 2562 04:37:41 | 472 อ่าน

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรมโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDGA ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence (การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ) ในชื่อผลงาน โครงการคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคลังข้อมูลธุรกิจนี้ เป็นแหล่งรวมข้อมูลนิติบุคคลของประเทศไทย ผลประกอบการการลงทุนจากต่างชาติ การวิเคราะห์คู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ และการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการ รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้บูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบ Open Data โดยนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้เพื่อช่วยตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจและการส่งเสริมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (ที่มา : https://www.dbd.go.th/download/article/article_20190726110959.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเข้าใจหลักการและแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อตั้งเป้าหมายและปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER