ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA จัดอบรมหน่วยงานรัฐ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)

19 สิงหาคม 2562 06:48:56
1147
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 06:48:56 | 1147 อ่าน

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) จำนวน 3 วัน ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โฮเต็ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมอบรม 24 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กรมการปกครอง, สำนักข่าวกรองแห่งขาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กรมที่ดิน, สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองทัพบก (กรมทหารสื่อสาร), กองทัพเรือ, กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับหลักสูตร DGF รุ่นที่ 1 นี้ TDGA ได้นำเสนอเนื้อหากรอบการกำกับดูแลข้อมูลเบื้องต้น (Data Governance Framework Introduction) และประโยชน์ที่จะได้รับจากการกำกับดูแลข้อมูลและภาพรวมของกรอบการกำกับดูแลข้อมูล และการทำ Workshop เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ List of Data เป็นต้น คาดว่าจบการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER