ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำแล้วดียังไง

23 พฤษภาคม 2562 01:32:20
886
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 01:32:20 | 886 อ่าน

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 

 

 

 

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพร. หรือ DGA ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j86s49 

 

สามารถศึกษาข้อมูลการประเมิน ITA เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER