ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รัฐเหยียบคันเร่งพร้อมติดตามความคืบหน้าเพื่อขยายผลนโยบายยกเลิกการขอสำเนาเอกสารให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศ

20 พฤศจิกายน 2561 05:41:51
620
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 05:41:51 | 620 อ่าน

 

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน โดยเริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จึงไม่ให้หน่วยงานขอสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน ให้ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล หรือถ้ายังไม่ได้เชื่อมโยงให้ประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอสำเนาเอกสารกันเอง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

จากนโยบายของรัฐบาลทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พร้อมด้วย กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารมาระยะหนี่งแล้ว พบว่า มี 41 หน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว อาทิ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน  กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการปกครอง และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูรายชื่อหน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาฯ ทั้งหมดได้ที่ www.dga.or.th)  แต่มีอีกหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการประชาชน ที่ประชุมวันนี้จึงได้สรุปแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อรองรับการยกเลิกการรับสำเนาเอกสารให้ได้ทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงตามความตั้งใจของรัฐบาลต่อไป

 

สำหรับการประชุมเพื่อติดตามฯ ครั้งนี้ นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงถึงสาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกันนี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้แนวทางการยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึง การติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารว่า หลังจากที่ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการทั่วประเทศพร้อมทั้งตอบแบบสำรวจความพร้อมเรื่องการยกเลิกการขอรับสำเนาเอกสารทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐสำหรับโครงการดังกล่าว และจะมีการขยายการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมรายการเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงมากขึ้น ในอนาคต หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารระหว่างหน่วยงานได้เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการดำเนินการกับทางราชการผ่านออนไลน์ ด้านประชาชนก็สามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th และ gdx.dga.or.th

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER