ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากรัฐบาลดิจิทัล หลังร่าง พ.ร.บ. ผ่านฉลุย เตรียมเปิด ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ

5 ตุลาคม 2561 05:11:55
1187
วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 05:11:55 | 1187 อ่าน

 

ร่างพรบดิจิทัลผ่านฉลุย

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เสนอ

 

โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล กำหนดหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 


สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี 3 หลักการใหญ่ๆ ได้แก่

 

1. การจัดทำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) โดยข้อมูลนั้นต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางให้สามารถชำระเงินทางดิจิทัลสำหรับการให้บริการของภาครัฐและมีระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล


2. การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) โดยมีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ ซึ่งมีแผนจะจัดตั้งขึ้นภายใน 2 ปี เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมีระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 


3. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) โดยให้เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Center) โดยเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

โดยร่าง พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ ส่วนกรณียกเลิกการเรียกเอกสารผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี


นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ. ยังกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ โดยหน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย


ซึ่งร่าง พ.ร.บ. นี้ส่งผลให้ประชาชนจะได้ประโยชน์จากรัฐบาลดิจิทัล ทั้งในด้านการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อราชการ โดยจะได้รับบริการสะดวกขึ้น สามารถเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็ว ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

อ่านรายละเอียดร่าง พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/12634/

*********************************************

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : พ.ร.บ. ดิจิทัล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER