ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ เปิดประสบการณ์ดิจิทัลภาครัฐ เชิญผู้แทนสาธารณรัฐเอสโตเนียแลกเปลี่ยนทักษะดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

19 มิถุนายน 2561 12:02:21
998
วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 12:02:21 | 998 อ่าน

 

TDGA Estonia

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดงานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิิทัล “Digital Connected:  e-Estonia – Thailand” และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมกว่า 300 คน

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ในด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Information and communications technology หรือ e-Estonia Showroom ของสาธารณรัฐเอสโตเนียนำกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการภาครัฐสำหรับประชาชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐไทย ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการนำรัฐบาลดิจิทัลมาขับเคลื่อนภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ให้ดำเนินไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Road Map) การทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

 

ทั้งนี้ คาดว่าข้าราชการระดับสูงที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านดิจิทัลในแต่ละส่วนงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเอกภาพ ตามโมเดลการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเอสโตเนียได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ ว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง ได้รับการจัดลำดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 13 และได้คะแนนดัชนี Digital Economy and Society Index (DESI) สูงในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลเพื่อให้บริการประชาชนอีกด้วย การมาเยือนของหน่วยงาน e-Estonia Showroom ในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการแก่ประชาชนมาถ่ายทอด เช่น การให้บริการรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย (e-Estonia) การเชื่อมโยงข้อมูล (X-road Information System) และ การพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด (e-ID) เป็นต้น

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1722595984476702

คำสำคัญ : TDGA, เอสโตเนีย, Estonia, Digital
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER