ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

การขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงาน (Request for Information: RFI) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

1 พฤษภาคม 2561 11:53:00
2396
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 11:53:00 | 2396 อ่าน

เรียน ผู้ที่สนใจ 

 

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการดำเนินการวางแผนและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดย สรอ. ได้ทำการศึกษาสถานภาพและจัดทำแผนแม่บทสำหรับระบบดังกล่าวแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงาน (Request for Information) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ดังนั้น สรอ. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอข้อมูล (RFI Response) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

ทั้งนี้ การขอข้อมูลสำหรับพิจารณากำหนดคุณสมบัติ และแนวทางการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อบริษัท และข้อเสนอรายละเอียดการดำเนินการซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดของบริษัท และผลิตภัณฑ์ แผนและแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้ รูปแบบและระดับการให้บริการ เป็นต้น สรอ. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการโครงการ แต่จะยังไม่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทำสัญญา ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

 

อนึ่ง เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นให้ สรอ. พิจารณาถือเป็นสิทธิ์ของ สรอ. ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ หรือผู้สนใจยื่นเสนอข้อมูลจะขอเรียกคืน หรือขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดไม่ได้

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 403 ครั้ง
390 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER