ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ตอบรับกระแสปีแห่งข้อมูลภาครัฐ ดัน TDGA ปั้นนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐนำร่อง 10 หน่วยงานฟรี! พร้อมนำ Big Data ขับเคลื่อนสู่ Digital Government

26 มีนาคม 2561 12:37:22
1248
วันที่ : 26 มีนาคม 2561 12:37:22 | 1248 อ่าน

 

DataScience2

 

 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เร่งเดินหน้าเต็มสูบตามนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนามิติด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ขึ้น พร้อมทั้งเชิญบุคคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก Big Data เข้าร่วมอบรมฟรี 
 
ทั้งนี้ TDGA ได้ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษาของแต่ละหน่วยงานด้วยเครื่องมือที่ TDGA จัดเตรียมไว้ให้ ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 4 วันครึ่ง ซึ่งครึ่งวันสุดท้ายเป็นวันที่นำเสนอผลงาน (Pitching day) TDGA ได้เชิญคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมมาร่วมรับฟังด้วย ในการอบรมนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 3 รุ่น มีหน่วยงานภาครัฐกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วม อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง  โดยได้จัดรุ่นที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ได้ก่อให้เกิดโครงการนำร่องการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลของสาเหตุการร้องเรียนการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น และกำลังจะจัดอบรมรุ่นที่ 3 ภายในเดือนเมษายนนี้ 
 
สำหรับนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รัฐบาลได้วางภาระกิจให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองรูปของข้อมูล (Dashboard) เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง สามารถประมวลข้อมูลได้วันต่อวัน ช่วยลดกระดาษและเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง 
 
###
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA (ทีดีจีเอ)
ทักษิณา วงศ์ใหญ่ ส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล 
โทร. 02 612 6000 ต่อ 3602-3606 อีเมล: bda_division@ega.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1641175822618719
คำสำคัญ : Data Scientist, Data Science, TDGA, EGA
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER