ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสริมทัพสงขลา เร่งเครื่องสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

5 มีนาคม 2561 10:57:59
1008
วันที่ : 5 มีนาคม 2561 10:57:59 | 1008 อ่าน

 

RoadShow Songkhla2018

 

EGA ขนบริการอัจฉริยะเสิร์ฟจังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดึง TDGA เสริม Digital Skill บุคลากรภาครัฐระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เร่งระดมสมองเต็มพิกัด ในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” พร้อมขยายจุดติดตั้ง “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) ให้ประชาชน “เช็คง่ายๆ ได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ” พร้อมเปิด 3 บริการใหม่ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1 จังหวัดสงขลา 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Digital Local Government สู่ Digital Thailand” ว่า การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนที่มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดรับกับแนวทางพลังประชารัฐ คือการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งเน้นให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยมีแนวทางสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


รัฐบาลจึงมีความพร้อมในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังเห็นได้จากความสำเร็จและความต่อเนื่องของโครงการสำคัญๆ ที่ผ่านมาของรัฐบาล ที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่า “ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล” การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจ และสังคมสู่ยุคดิจิทัลได้ทัดเทียมนานาประเทศ ช่วยส่งเสริมให้รากฐานของประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นในหลากหลายมิติ รัฐบาลจึงเร่งเครื่องยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังเช่นการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สามารถเดินหน้าเชื่อมราษฎร์ เสริมรัฐ ร่วมกันสร้างมิติใหม่ด้วยการสร้างสรรค์บริการที่เบ็ดเสร็จและครบวงจรได้เป็นอย่างดี

 

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานสัมมนาที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ นอกจากนำบริการอัจฉริยะภาครัฐในโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” มาเผยแพร่ให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีในการสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐด้วยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 


“ประชาชนเริ่มเคยชินกับชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีกันแล้ว เริ่มเห็นถึงความคุ้มในการลงทุนค่าเทคโนโลยี หลายคนยอมจ่ายค่าสมาร์ตโฟน ค่าอินเทอร์เน็ต หัดเรียนรู้การลงโปรแกรม การลงแอปพลิเคชัน ซึ่งไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่หรือคนเก่งไอทีเท่านั้น แทบจะทุกเพศทุกวัยต่างยินยอมพร้อมใจเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ดิจิทัลด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นบริการที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา ก็ช่วยตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้หลายด้าน เช่น ปัจจุบันมีข่าวปลอม ข่าวลวงเยอะ แอปพลิเคชัน GNews สื่อออนไลน์ภาครัฐช่วยคุณได้ นอกจากจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐแล้ว ยังฉับไว แม่นยำอีกด้วย และหากอยากรู้เรื่องข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) เป็นระบบสืบค้นที่ตอบโจทย์ได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th และแอปพลิเคชันภาษีไปไหน ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น”


นอกจากนี้ EGA ยังได้นำ “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” (Government Smart Kiosk) มาติดตั้งที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1 ให้ชาวสงขลาสามารถเช็คได้ทุกสิทธิ์สวัสดิการและบริการภาครัฐ ครอบคลุม 18 บริการ ได้เพียงนำบัตรประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายๆ ล่าสุดเพิ่มอีก 3 บริการใหม่ สามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพ     ดูสิทธิ์การรักษา และดูนัดการตรวจรักษา โรงพยาบาลในกลุ่มสุขภาพเขต 5 ได้แล้ว


ด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของภาคใต้ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกัน เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดได้เร่งยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจราจร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน พร้อมทั้งเร่งเดินหน้านำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ชาวสงขลามีชีวิตที่สมาร์ตขึ้น อาทิ การติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) จำนวน 436 หมู่บ้านจาก 1,022 หมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม เช่น การยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการของตนเอง การค้นหาข้อมูล การบริการศึกษาทางไกล การดูแลสุขภาพด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน การสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสืบค้นข้อมูลหาความรู้ทางการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Famer การสนับสนุน e-commerce ท้องถิ่น การเชื่อมตลาดชุมชนเป็นตลาด Online เพิ่มโอกาสขยายช่องทางต่อยอดตลาดประชารัฐ และการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 


ส่วนงานราชการท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนก็มี GIN เครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมี e-service ต่างๆ เช่น กล้อง CCTV แอปเตือนภัยน้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เช่น ระบบการเสียภาษี ระบบประกันสุขภาพ ระบบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีการเชื่อมโยงบัตร Smartcard เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัดใช้ในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดึงข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวจังหวัดสงขลา นับเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีแต่ประโยชน์ให้แก่ประชาชนแทบทั้งสิ้น ซึ่งจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คาดว่าจะช่วยผลักดันให้จังหวัดสงขลาสามารถสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

###

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1614605801942388

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER